Home Marine navigation Navigation Lights Lighthouse Site map

Marine Navigation

Testing tasks:  Converting of routes

Przykład 1

Jacht płynie prawym halsem, kursem kompasowym KK=150° po akwenie na którym nie występują prądy. Odczytana z mapy i uaktualniona wartość deklinacji wynosi d = (-3°). Wartość dryfu oceniono na pw = 10°. Z tabeli odczytano wartość dewiacji, która dla kursu kompasowego KK=150° wynosi δ = 4°.
Wyznaczyć kąt drogi nad dnem KDd.

 

Dane:

KK = 150° ;   d = (-3°) ;   δ = 4° ;   pw = (-10) ;   pp = 0

 

Rozwiązanie:

KDw = KK + d + δ + pw

KDw = 150 + (-3) + 4 + (-10) = 141

KDw = 141
°

KDw = KDd

KDd = 141
°

Przykład 2

Na mapie nawigacyjnej wyznaczono KDd = 340°, poprawka na prąd wynosi pp = (-5°), odczytana z mapy i uaktualniona wartość deklinacji wynosi d = 1°. Siła wiatru 6°B, kierunek wiatru jest WNW. Dewiacja dla kursu kompasowego podana jest we fragmencie tabeli.
Jaki kurs kompasowy KK należy podać sternikowi?

Dane:

KK 320 325 330 335 340 345 350
δ 4 4 5 5 5 4 4

KDd = 340° ;    pp = (-5) ;    pw = 10° ;    d = (-3°)

 

Rozwiązanie:

KM = KDd - pp - p - d

KM = 340 - (-5) - 10 - 1 = 334

KM = 334
°

KK = KM - δ

Zauważmy, że tabela dewiacji sporządzona jest z funkcji kursu kompasowego KK, a nie kursu magnetycznego KM, ale ze względu na niewielkie różnice dewiacji (w tym przykładzie) można przyjąć, że wartości dewiacji odczytane dla KM z tabeli dla KK nie różnią się bardzo, co nie będzie miało wpływu na końcowy wynik. A zatem:

  KK = 334 - 5 = 329

KK = 329
°

Sprawdzenie:

KDd = KK + δ + d + pw + pp

KDd = 329 + 5 + 1 + 10 + (-5) = 340

Przykład 3

W przypadku gdy dysponujemy jedynie tabelą dewiacji sporządzoną z funkcji kursu kompasowego KK, a różnice wartości są znaczne, obliczanie kursu kompasowego KK przeprowadza się metodą kolejnych przybliżeń. W praktyce drugie przybliżenie jest wystarczająco dokładne, więc potocznie metoda ta jest często nazywana "podwójnym wejściem do tabeli dewiacji".

Na mapie nawigacyjnej wyznaczono KDd = 060°, poprawka na prąd wynosi pp = (-10°), odczytana z mapy i uaktualniona wartość deklinacji wynosi d = 5°. Siła wiatru 3°B, kierunek wiatru jest WSW. Dewiacja dla kursu kompasowego podana jest we fragmencie tabeli.
Jaki kurs kompasowy KK należy podać sternikowi?

Dane:

KK 045 050 055 060 065 070 075
δ 0 2 4 6 8 10 8

KDd = 060° ;    pp = (-10°) ;    pw = 0 ;    d = 5°


Rozwiązanie:

KM = KDd - pp - pw - d

KM = 060 - (-10) - 0 - 5 = 065

KM = 065
°

Pierwsze wejście do tabeli dewiacyjnej wyliczonym kursem magnetycznym KM = 065,zamiast kursem kompasowym dla którego sporządzona jest tabela.

 

KK = KM - δ

KK = 065 - 8 = 057

KK = 057
°

Drugie wejście do tabeli dewiacyjnej obliczoną wartością KK = 057°. Z tabeli wartość dewiacji odczytujemy interpolując, więc δ = 5°. Stąd ostatecznie:

 

KK = KM - δ

KK = 065 - 5 = 060

KK = 060
°

Dalsze wchodzenie do tabeli dewiacyjnej obliczoną wartością KK = 060° daje wynik zawierający się między 059° a 060° czyli praktycznie nie różniący się od otrzymanego po drugim wejściu.

 

 

 

 Sailing Home